Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
1. Chương trình đại hội: Tải về
2. Giấy đăng ký tham dự: Tải về
3. Giấy Ủy quyền: Tải về
4. Quy chế tổ chức Đại hội: Tải về
5. Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty: Tải về
6. Báo cáo của CT-HĐQT Công ty: Tải về
7. Báo cáo về công tác đầu tư của HĐQT: Tải về
8. Báo cáo của Ban kiểm soát: Tải về
9. Bộ tờ trình phục vụ ĐHĐCĐ TN 2019: Tải về

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD