Nhân sự chủ chốt

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
 1. Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT - Email: haiht@hapemco.vn
 2. Ông Mai Văn Minh - Phó Chủ tịch HĐQT - Email: minhmv@hapemco.vn
 3. Bà Lê thị Bích Huệ - Thành viên HĐQT - Email: hueltb@hapemco.vn
 4. Ông Nguyễn Minh Chung - Thành viên HĐQT - Email: chungnm@hapemco.vn
 5. Bà Trịnh thị Lan Phương - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng- Email: phuongtl@hapemco.vn
B. BAN KIỂM SOÁT:
 1. Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng BKS, Người CBTT, Người Quản trị Công ty - Email: linhtt@hapemco.vn
 2. Bà Bùi Thị Huệ - Thành viên BKS
 3. Ông Vũ Duy Anh - Thành viên BKS
C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:
 1. Ông Mai Văn Minh - Tổng Giám đốc - Điện thoại: 0225-3835927 #101
 2. Bà Lê thị Bích Huệ - Phó Tổng Giám đốc - Điện thoại: 0225-3835927 #104
 3. Ông Nguyễn Minh Chung - Phó Tổng Giám đốc.
D. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:
Ông Trần Tuấn Linh - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Điện thoại: 0225-3835927
Email: linhtt@hapemco.vn
Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD