Nhân sự chủ chốt

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
  1. Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT - Email: haiht@hapemco.vn
  2. Bà Lê thị Bích Huệ - Phó chủ tịch HĐQT - Email: hueltb@hapemco.vn
  3. Ông Mai Văn Minh - Thành viên HĐQT - Email: minhmv@hapemco.vn
  4. Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT
  5. Bà Trịnh thị Lan Phương - Thành viên HĐQT - Email: phuongtl@hapemco.vn
B. BAN KIỂM SOÁT:
  1. Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng BKS - Email: diencohaiphong@hapemco.vn
  2. Ông Nguyễn Văn Kháng - Thành viên BKS
  3. Ông Vũ Duy Anh - Thành viên BKS
C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:
  1. Ông Mai Văn Minh - Tổng Giám đốc - Điện thoại: 0225-3835927 #101
  2. Bà Lê thị Bích Huệ - Phó Tổng Giám đốc - Điện thoại: 0225-3835927 #104
D. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:
Ông Trần Tuấn Linh - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Điện thoại: 0225-3835927
Email: linhtt@hapemco.vn
Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD