TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ TN 2020

Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2020:
1. Báo cáo của TGĐ về hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020: Tải về
2. Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020: Tải về
3. Báo cáo hoạt động của BKS: Tải về
4. Báo cáo về công tác đầu tư: Tải về
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận: Tải về
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019: Tải về
7.  Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức 2020: Tải về
8. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án đầu tư: Tải về
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 và BCTC soát xét bán niên 2020: Tải về
====
Thủ tục đăng ký tham dự đại hội:
1. Thư mời: Tải về
2. Chương trình đại hội: Tải về
3. Quy chế tổ chức đại hội: Tải về
4. Nguyên tắc biểu quyết, phát biểu tại đại hội: Tải về
5. Giấy Đăng ký tham dự: Tải về
6. Giấy Ủy quyền: Tải về
7. Phiếu biểu quyết: Tải về

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD