Biên bản và Nghị Quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022


1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên: Tải về
2. Bộ báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ, Ban kiểm soát: Tải về
3. Bộ tờ trình các vấn đề tại đại hội: Tải về
4. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông: Tải về
5. Biên bản kiểm phiếu các vấn đề, Biên bản bầu của HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2022-2027: Tải về

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD