Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Trước tình hình bệnh dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam. Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng CP tại chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ký thông báo chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm phòng chống Covid-19 tại Hải Phòng tại Công văn số 2244/UBND-VX ngày 27/03/2020.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã ra nghị quyết quyết định tạm hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến tổ chức vào ngày 24/04/2020), đồng thời gửi thông báo tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hủy chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên có ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/04/2020 tại thông báo đã CBTT trước đây: Thông báo số 02/2020/TB-TGĐ ngày 09/03/2020

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD