Nghị quyết HĐQT và Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng CĐ TN 2022

1. Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ TN2022: Tải về
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 về mặt nhân sự và thời gian chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa đáp ứng đủ theo Luật định. Nay HĐQT Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng thông qua việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 12 / 04 / 2022;
 • Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: đầu tháng 5 năm 2022;
 • Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ.
2. Thông báo về thời gian lập danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐTN 2022: Tải về

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
 • Mã chứng khoán: DHP
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng.
 • Sàn giao dịch: HNX.
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 12 / 04 / 2022.
 1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
 2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
 • Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo trong thư mời cổ đông;
 • Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại số 734 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • Nội dung:
 • Báo cáo của TGĐ Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 • Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 • Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của BKS;
 • Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty; thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021; thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét BCTC bán niên;
 • Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
 • Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD