CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét bán niên và BCTC năm 2023

Căn cứ vào Hợp đồng số 130/VACO/HĐKiTBCTC/NV2/PTE/JSC-NY được ký kết ngày 15/6/2023 giữa Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng và Công ty TNHH Kiểm toán VACO. CTCP Điện cơ Hải Phòng đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 và kỳ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính 6 tháng đầu năm kết thúc vào ngày 30/6/2023 của Công ty.
Chi tiết: Tải về

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD