CBTT Hợp đồng kiểm toán BCTC năm và soát xét BCTC bán niên 2020

Căn cứ vào Hợp đồng số 113/VACO/HĐKiT/JSC-NV2 được ký kết ngày 13/07/2020 giữa Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng và Công ty TNHH Kiểm toán VACO, CTCP Điện cơ Hải Phòng đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 và kỳ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính 6 tháng đầu năm kết thúc vào ngày 30/06/2020 của Công ty. Chi tiết vui lòng tải về
 

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD