Biên bản họp bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ vào Biên bản số: 11 /2022/DHP/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số: 12 /2022/DHP/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 06 tháng 5 năm 2022 về kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
Thành viên BKS tiến hành họp bầu chức danh Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027: Tải về

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD