Thông báo về ngày ĐKCC để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021


Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
  • Mã chứng khoán: DHP
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
  • Mệnh giá: 10.000 đồng.
  • Sàn giao dịch: HNX.
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 26 / 03 / 2021.
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
Tải về

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD